Je bevindt je nu hier:

Heropening scholen 8 juni

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij vragen wij jullie aandacht voor het volgende.

Kabinetsbesluit
Het kabinet heeft besloten, dat de reguliere basisscholen vanaf maandag 8 juni weer opengaan. Dit kabinetsbesluit geldt dus ook voor onderwijsstichting MOVARE en diens scholen.

Landelijk Protocol reguliere basisonderwijs
Dit protocol is een vervolgversie op het protocol voor de gedeeltelijke openstelling van het reguliere basisonderwijs vanaf 11 mei. Op basis van het kabinetsbesluit hebben betrokken, landelijke partijen dit vervolgprotocol ontwikkeld.

Zo min mogelijk wijzigen voor laatste 5 lesweken
Bij het uitvoering geven aan het landelijk protocol streven wij ernaar zo min mogelijk te wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. Dit betekent:

Voortzetting huidige schooltijdenrooster
Het huidige schooltijdenrooster (dat op 11 mei jl. is ingegaan) zorgt er voor dat er voor de resterende 5 lesweken zo min mogelijk verandert én dat het aantal haal en breng bewegingen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Woensdag: geen tijd- en plaatsgebonden les
Evenals nu het geval is, wordt op de woensdag geen tijd- en plaatsgebonden les gegeven. Daar is een viertal redenen voor:
-  Op deze wijze is sprake van een geleidelijke overgang ten opzichte van de huidige situatie;
-  Leerkrachten kunnen deze dag online o.a. besteden aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben omdat zij leerachterstand hebben opgelopen;
-  Dit biedt de mogelijkheid, dat op woensdagen de digitale of telefonische oudergesprekken kunnen plaatsvinden;
-  Er wordt in deze coronatijd al weken een extra beroep gedaan op leerkrachten. In de eerste weken moesten zij invulling geven aan onderwijs op afstand. Vervolgens werken met halve klassen, daarbij rekening houden met protocollen. Vanaf 8 juni wordt van hen verwacht dat zij werken met volledige klassen én daarbij ook weer rekening houden met coronamaatregelen. Tenslotte blijven zij de tussentijdse opvang verzorgen (ten opzichte van de huidige situatie een verdubbeling van het aantal leerlingen), waardoor zij geen of nauwelijks pauze hebben op een dag. Het College van Bestuur vindt het belangrijk rekening te houden met de belangen van leerlingen/ouders en acht het in het kader van goed werkgeverschap ook van belang oog te hebben voor de belastbaarheid en gezondheid van het personeel.

Gevolgen
De gevolgen van het geen tijd- en plaatsgebonden les geven op woensdag zijn:

-  Leerlingen kunnen deze dag hun huiswerk maken;
-  De scholen zullen op deze 5 woensdagen opvang bieden voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen, op de manier zoals dat nu ook het geval is.

RIVM-richtlijnen blijven van kracht
Om verdere verspreiding van het COVID 19-virus tegen te gaan, blijft het belangrijk om de hygiënemaatregelen op te volgen, 1,5 m afstand te bewaren voor volwassenen en thuis te blijven bij klachten enz. Ouders zijn helaas nog steeds niet welkom in of rond de school.

Beroep op jullie
Wij begrijpen goed, dat wij weer een groot beroep op jullie doen en mogelijk iets extra’s vragen voor de opvang van jullie kind(eren). Wij rekenen op jullie begrip dat corona voor iedereen grenzen stelt aan de eigen mogelijkheden. Wij spannen ons in het best haalbare te bereiken in het belang van goed onderwijs voor jullie kind, voor jullie als ouder maar ook voor onze medewerkers.

Vragen? Neemt contact op met de schooldirecteur: digitaal of telefonisch.

Met vriendelijke groet,

College van Bestuur Onderwijsstichting MOVARE,

Kiki Huijnen-Becks en Ryszard Kruszel

Basisschool Bocholtz
Wijngracht 11
6351 HJ Bocholtz
Tel.nr. 045-5443614
info.rkbsbocholtz@movare.nl

contact | disclaimer