Je bevindt je nu hier: Schoolinfo > Oudervereniging

Oudervereniging

 

Ruim 97% van alle ouders zijn lid van “Katholieke Oudervereniging Bocholtz" . De oudervereniging is een stichting met als algemeen bestuur de Ouderraad.
De samenwerking met de school verloopt hoofdzakelijk via de contactpersonen. Op deze wijze heeft de oudervereniging een goede ingang op de scholen om wensen en/of vragen welke onder de ouders leven naar voren te brengen en constructief mee te werken aan het hele onderwijsgebeuren.
Ouderparticipatie = deelnemen en deelhebben. Ouderparticipatie is om tweeërlei redenen van belang. Ten eerste om bij de ouders belangstelling te wekken voor het onderwijs van hun kind en de betrokkenheid bij de school te bevorderen. Ten tweede om via de weg van mee-weten te komen tot meedenken en meebeslissen. De bestuursleden van de oudervereniging willen bruggenbouwers tussen ouders en school zijn.

Wij nodigen U graag uit om nader kennis te maken met de oudervereniging. Door met ons mee te doen, maakt U de school tot Uw school. Secretariaat oudervereniging: M. Janssen, Schoolstraat 19, 6351 EG Bocholtz Telefoon 045 – 5714766.
Ledenlijst bestuur Oudervereniging ( = Ouderraad )


Ledenlijst bestuur Oudervereniging ( = Ouderraad ):

Mevr. J. Zegers                      -           Voorzitter
Dhr. M. Janssen                     -           Secretaris
Mevr. T. van Sint Feyth         -           Penningmeester
Mevr. R. Grooten                   -           Contactpersoon Verkeer / Vebo / werkgroep (1e H. Communie)
Mevr. A. Vanderschuren       -           Contactpersoon werkgroep basisschool (diversen)
Mevr. N. Leerssen                  -           Contactpersoon werkgroep basisschool (diversen)
Mevr. S.  Quaedvlieg             -           Contactpersoon werkgroep basisschool (diversen)

Taken van de oudervereniging

 1.   Contact onderhouden met de ouders

Op woensdag 14juni 2017 20.30 uur houdt de oudervereniging de jaarvergadering op school. Hier kunnen nieuwe kandidaten het bestuur wijzigen en/of aanvullen. Daar bestaat tevens de gelegenheid voor alle leden het bestuur ter verantwoording te roepen en wensen en/of vragen kenbaar te maken. Uiteraard wordt ook hier, mede aan de hand van het financiële verslag, de contributie vastgesteld.

Momenteel bedraagt de contributie € 10,00 per kind per schooljaar. Voor instromers wordt vanaf de herfstvakantie € 7,50 berekend; na de jaarwisseling € 6,50 en na Pasen € 4,00.

Voor de inning van deze contributie krijgt Uw kind een zakje mee naar huis. Nadat de contributie is voldaan, ontvangt Uw kind een lidmaatschapskaart, die naderhand bij activiteiten waar Uw kind aan deelneemt, op verzoek getoond dient te worden.

2.   Inspraak

De ouderraad onderhoudt contact met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad ( MR ).
De ouderraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de MR.
Een aantal keren per jaar voert de ouderraad ( c.q. voorzitter ) overleg met de directie van de school.

3.   Financiële ondersteuning

Jaarlijks wordt in overleg tussen ouderraad en school bezien op welke wijze financiële steun kan worden geleverd bij activiteiten zoals projecten – schoolreizen – schoolverlatersdagen – schoolgids/kalender – excursies –sport-en spelactiviteiten – vieringen - culturele activiteiten – ehbo-lessen groep 8– verkeers-examen groep 7– communiefeest – kindervakantiewerk. 

Tevens wordt er door de werkgroep BS Bocholtz ondersteuning gegeven bij de uitvoering van diverse activiteiten. Deze werkgroep bestaat uit twee bestuursleden en een aantal ouders.

4.   Katholiciteit

De oudervereniging hecht er waarde aan om mede uitdrukking te geven aan de katholiciteit in de vorm van vieringen ( bv. St. Maartensviering ) en gezinsmissen. Dit in nauwe samenwer­king met de parochie.

Basisschool Bocholtz
Wijngracht 11
6351 HJ Bocholtz
Tel.nr. 045-5443614
info.rkbsbocholtz@movare.nl

contact | disclaimer